ALGEMENE VOORWAARDEN MADE CREATIVES       

Artikel 1   Definities

 1. Made Creatives, gevestigd te Ede, KvK-nummer 63969904, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2   Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3   Totstandkoming

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalender Een aanbod dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Bij acceptatie van het aanbod, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.
 3. Een datum is pas definitief gereserveerd na acceptatie van de offerte. Zo lang het aanbod niet is aanvaard is opdrachtnemer gerechtigd een andere opdracht aan te gaan voor de gewenste datum.
 4. Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Al hetgeen buiten het aanbod wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.

Artikel 4   Tarieven en betalingen    

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. In de offerte staat het gebruikelijke pakket- of dagprijs van opdrachtnemer vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten, worden apart vermeld. Meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van opdrachtnemer zal apart worden gefactureerd.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd een toeslag te rekenen voor spoedopdrachten.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd met een aanbetaling te werken. Eigendom zal nooit worden overgedragen tot de volledige betaling is voldaan.
  5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
 5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 6. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties direct te vervallen.

Artikel 5   Informatieverstrekking opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Opdrachtnemer kan in een dergelijk geval niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele vertraging van de levering.

Artikel 6   Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van o
 2. Opdrachtgever dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor opdrachtnemer tijdens haar werkzaamheden.
 3. Indien opdrachtnemer tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
 4. Opdrachtgever dient voor een gedegen uitvoering van de overeenkomst zorg te dragen voor voldoende ruimte, genoeg (dag)licht en de beschikbaarheid van een toilet, verwarming, koud en warm water.
 5. Indien opdrachtgever niet tevreden is met de geleverde uitvoering vanwege factoren die vooraf kenbaar waren, of situaties die vallen onder artikel 9 van deze voorwaarden, zijn geen reden de werkzaamheden kosteloos opnieuw te doen.
 6. Indien opdrachtgever te laat aanwezig is voor overeengekomen werkzaamheden kan dit gevolgen hebben voor een gedegen uitvoering. Indien opdrachtgever minder dan een uur te laat is kan, in overleg, de afspraak dezelfde dag worden voortgezet. Wanneer de opdrachtgever meer dan een uur te laat is, zal de afspraak worden geannuleerd en dient tegen een nader overeen te komen bedrag een nieuwe afspraak te worden gemaakt. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7   Wijziging en annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft opdrachtnemer de mogelijkheid haar werkzaamheden te onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Opdrachtnemer maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever. Indien mogelijk zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen of zal opdrachtnemer zorgdragen voor gelijkwaardige vervanging. Indien er niet tot een gezamenlijke oplossing kan worden gekomen heeft de opdrachtgever het recht tot ontbinding. Er bestaat in een dergelijk geval geen recht op een schadevergoeding.
 2. Annulering door de opdrachtgever voor een overeenkomst is enkel schriftelijk mogelijk. Opdrachtnemer heeft tijd gereserveerd voor de geplande werkzaamheden. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden die enkel ter beoordeling komen van Opdrachtnemer, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering:
 3. Bij annulering tot 48 uur voor aanvang wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering binnen 12 uur is 75% van het bedrag verschuldigd. Indien de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren dit bedrag overstijgen, worden deze aanvullende kosten tevens opeisbaar. De resultaten uit de tot dan toe gemaakte werkzaamheden mogen enkel worden gebruikt wanneer het volledige offertebedrag wordt voldaan.

Artikel 8     Herroepingsrecht

 1. Opdrachtgever heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van producten te ontbinden. Opdrachtnemer heeft het recht de opdrachtgever te vragen naar de reden van herroeping, maar opdrachtgever is niet verplicht een reden op te geven.
 2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de opdrachtgever het product heeft ontvangen.
 3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde producten.

Artikel 9   Verplichtingen bij herroeping

 1. Opdrachtgever dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
 2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer vergoedt de betalingen van de opdrachtgever binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 10 Uitoefening van herroepingsrecht

 1. Opdrachtgever meldt schriftelijk en binnen de bedenktijd aan opdrachtnemer dat zij gebruik maakt van het herroepingsrecht.
 2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de opdrachtgever het product, in originele staat en verpakking, terug.
 3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de opdrachtgever. Opdrachtgever dient een verzendbewijs te kunnen tonen aan opdrachtnemer.
 4. De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid schade

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever op locatie.
 4. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien opdrachtnemer een aanbeveling voor deze derden heeft gedaan.
 5. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de content door oorzaken buiten haar controle evenals voor storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de uitvoering.
 6. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 7. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gezondheidstoestand van de opdrachtgever. Opdrachtgever dient vooraf aan te geven of zij bekende gezondheidsbeperkingen heeft.
 8. Opdrachtnemer erkent geen aansprakelijkheid voor allergische reacties. Gebruikte materialen zijn huidvriendelijk en medisch getest, maar het is niet uit te sluiten dat de huid gevoelig kan reageren.
 9. Opdrachtnemer geeft duidelijke instructies bij het maken van een mal. Indien de mal onverhoopt door het niet opvolgen van deze instructies mislukt, aanvaardt opdrachtnemer geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Daarnaast is ieder beeld handgemaakt en uniek, waardoor het zijn eigen uitstraling, maar tevens oneffenheden kan bevatten.
 10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan kleding of schoenen ontstaan tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden.
 11. In geval door opdrachtgever schade wordt toegebracht aan materialen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, is de opdrachtgever gehouden de vervangingswaarde te vergoeden.
 12. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door haar in rekening is gebracht, tenzij de wet anders bepaalt.
 13. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 13 Auteursrecht, licentie en publicatie

 1. De rechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij o Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Opdrachtgever komt een publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, na volledige betaling van het factuurbedrag.
 3. Eigendom van producten gaat pas over op opdrachtgever na volledige betaling.
 4. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 5. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 6. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

Artikel 14 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht (om een deel van) haar werkzaamheden te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door opdrachtgever of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 15 Workshops

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door opdrachtnemer wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 2. Wanneer opdrachtgever onverwachts verhinderd is voor een workshop mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zo lang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan opdrachtnemer worden doorgegeven.
 3. 3. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een workshop door opdrachtgever dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan opdrachtnemer en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer opdrachtnemer in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. Het is niet toegestaan film- en/of geluidsopnames te maken.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

Artikel 16 Levering

 1. Als verzendadres geldt het adres dat opdrachtgever heeft Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2. Opdrachtnemer is enkel gehouden te leveren in de door haar aangegeven leveringsgebieden, zijnde Nederland.
 3. Opdrachtnemer streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 4 werkdagen te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is. De levertermijn voor gepersonaliseerde producten bedraagt vier tot zes weken
 4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan acht weken heb jij het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. Opdrachtnemer maakt en bewerkt producten naar eigen inzicht en is vrij in het maken van artistieke keuzes. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl van opdrachtnemer. Aanvullende wensen van opdrachtgever leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.

Artikel 17 Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht gemotiveerd en per e-mail kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Zij streeft ernaar binnen 3 werkdagen op klachten te reageren.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 18 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen worden beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.

Copyright © 2020 MaDe Creatives

Niets op deze website mag overgenomen of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MaDe Creatives